Publications

      

 1. Neng Cai, Wu-Hao Cai, Shun Wang, Fang Li, Ryosuke Shimizu, Rui-Bo Jin “Broadband laser diode pumped PPKTP-Sagnac polarization-entangled photon source”  arXiv: 2105.00454
 2. Rui-Bo Jin, Ryosuke Shimizu, Takafumi Ono, Mikio Fujiwara, Guang-Wei Deng, Qiang Zhou, Masahide Sasaki, Masahiro Takeoka “Spectrally resolved NOON state interference” arXiv: 2104.01062
 3. Rui-Bo Jin, Kurumi Tazawa, Naoto Asamura, Masahiro Yabuno, Shigehito Miki, Fumihiro China, Hirotaka Terai, Kaoru Minoshima, Ryosuke Shimizu “Quantum optical synthesis in 2D time-frequency space” APL Photonics 6, 086104 (2021) arXiv: 2002.08197
 4. Bei Wei, Wu-Hao Cai, Chunling Ding, Guang-Wei Deng, Ryosuke Shimizu, Qiang Zhou, Rui-Bo Jin “Mid-infrared spectrally-uncorrelated biphotons generation from doped PPLN: a theoretical investigation” Optics Express 29, 256-271 (2021)  arXiv:2012.09352
 5. Shun Wang, Panting Niu, Shuhui Liu, Shun Wu, Rui-Bo Jin, Peixiang Lu, Yaowen Yang* “Curvature and temperature sensor based on anti-resonant effect combined with multimode interference” IEEE Photonics Technology Letters 33 (3), 127-130 (2021)
 6. Wu-Hao Cai, Bei Wei, Shun Wang, and Rui-Bo Jin“Counter-propagating spectrally uncorrelated biphotons at 1550 nm generated from periodically poled MTiOXO4 (M = K, Rb, Cs; X = P, As)”, Opt. Soc. Am. B 37(10), 3048-3054 (2020) arXiv:2009.13321
 7. Rui-Bo Jin, Wu-Hao Cai, Chunling Ding, Feng Mei, Guang-Wei Deng, Ryosuke Shimizu, Qiang Zhou “Spectrally uncorrelated biphotons generated from `the family of BBO crystal’ ” Quantum Engineering 2, e38 (2020) arXiv: 1912.02497
 8. Sen-Zhi Fang, Ling-Li Zhu, Rui-Bo Jin, Hua-Tang Tan, Gao-Xiang Li, and Qing-Lin Wu “Ultrasensitive velocity estimation via cyclic weak measurement” Optics Communications 460, 125117 (2020)
 9. Rui-Bo Jin, Neng Cai, Ying Huang, Xiang-Ying Hao, Shun Wang, Fang Li, Hai-Zhi Song, Qiang Zhou, Ryosuke Shimizu “Theoretical investigation of a spectrally pure-state generation from isomorphs of KDP crystal at near-infrared and telecom wavelengths” Physical Review Applied 11, 034067(2019)
 10. Ya-Li Mao, Zhi-Hao Ma, Rui-Bo Jin, Qi-Chao Sun, Shao-Ming Fei, Qiang Zhang, Jingyun Fan, Jian-Wei Pan “Error-disturbance trade-off in sequential quantum measurements” Physical Review Letters 122, 090404(2019)
 11. Rui-Bo Jin, Guo-Qun Chen, Fabian Laudenbach, Shengmei Zhao, Pei-Xiang Lu “Thermal effects of the quantum states generated from the isomorphs of PPKTP crystal” Optics and Laser Technology 109, 222-226 (2019).
 12. Chunling Ding, Xiangying Hao, Rui-Bo Jin, Duo Zhang and Jiahua Li “Optical localization of a single atom in three-dimensional space based on double-channel interaction” Laser Physics Letters 16, 095204 (2019)
 13. Shuai Wang, Shun Wang, Siqi Zhang, Mingzhe Feng, Shun Wu, Rui-Bo Jin, Liang Zhang, Peixiang Lu “An inline fiber curvature sensor based on anti-resonant reflecting guidance in silica tube” Optics and Laser Technology 111, 407-410 (2019)
 14. Rui-Bo Jin, Takuma Saito, Ryosuke Shimizu “Time-frequency duality of biphotons for quantum optical synthesis” Physics Review Applied 10, 034011 (2018) arXiv:1801.09044.
 15. Rui-Bo Jin, Ryoji Shiina, Ryosuke Shimizu “Quantum manipulation of biphoton spectral distributions in a 2D frequency space toward arbitrary shaping of a biphoton wave packet” Optics Express 26, 21153 (2018) arXiv:1805.00148.
 16. Rui-Bo Jin, Ryosuke Shimizu “Extended Wiener-Khinchin theorem for quantum spectral analysis” Optica 5, 93-98 (2018)
 17. Rui-Bo Jin, Guo-Qun Chen, Hui Jing, Changliang Ren, Pei Zhao, Ryosuke Shimizu, Pei-Xiang Lu “Monotonic quantum-to-classical transition enabled by positively-correlated biphotons” Physical Review A 95, 062341 (2017)
 18. Fabian Laudenbach, Rui-Bo Jin, Chiara Greganti, Michael Hentschel, Philip Walther, Hannes Hübel “Numerical Investigation of Photon-Pair Generation in Periodically Poled MTiOXO 4 (M = K, Rb, Cs; X = P, As)” Physical Review Applied 8, 024035 (2017)
 19. Peigang Deng, Rui-Bo Jin, Xiaojin Zhao∗, Yuan Cao, Jianhua Yu, “Novel “quasi-Bayer” micro-polarizer patterns for the division-of-focal-plane polarimeters” Optik 132, 216-222 (2017)
 20. Rui-Bo Jin, Pei Zhao, Peigang Deng, Qing-Lin Wu “Spectrally pure states at telecommunications wavelengths from periodically poled MTiOXO4 (M = K, Rb, Cs; X = P, As) crystals” Physical Review Applied 6, 064017 (2016) arXiv:1612.09374
 21. Rui-Bo Jin, Mikio Fujiwara, Ryosuke Shimizu, Robert J. Collins, Gerald S. Buller, Taro Yamashita, Shigehito Miki, Hirotaka Terai, Masahiro Takeoka, Masahide Sasaki “Detection dependent six-photon Holland-Burnett state interference” Scientific Reports 6, 36914 (2016)
 22. Rui-Bo Jin, Ryosuke Shimizu, Mikio Fujiwara, Masahiro Takeoka, Ryota Wakabayashi, Taro Yamashita, Shigehito Miki, Hirotaka Terai, Thomas Gerrits, Masahide Sasaki* “Simple method of generating and distributing frequency-entangled qudits” Quantum Science and Technology 1, 015004(2016)
 23. Rui-Bo Jin, Thomas Gerrits, Mikio Fujiwara, Ryota Wakabayashi, Taro Yamashita, Shigehito Miki, Hirotaka Terai, Ryosuke Shimizu, Masahiro Takeoka, Masahide Sasaki, “Spectrally resolved Hong-Ou-Mandel interference between independent photon sources.” Optics Express 23, 28836-28848 (2015) arXiv: 1507.02424
 24. Ryosuke Shimizu, Rui-Bo Jin, Masahide Sasaki, “High speed entanglement swapping for quantum network applications.” O plus E Vol.37,No.9 pp.707-712 (2015) (in Japanese).
 25. Kentaro Wakui, Rui-Bo Jin, “Quantum entanglement source.” KARC FRONT, Vol. 31 pp.11 (2015) (in Japanese).
 26. Rui-Bo Jin, Masahiro Takeoka, Utako Takagi, Ryosuke Shimizu, Masahide Sasaki, “Highly efficient entanglement swapping and teleportation at telecom wavelength.” Scientific Reports 5, 9333 (2015) arXiv:1410.0087
 27. Masahiro Takeoka, Rui-Bo Jin, Masahide Sasaki, “Full analysis of multi-photon pair effects in spontaneous parametric down conversion based photonic quantum information processing.”, New Journal of Physics 17, 043030 (2015) arXiv: 1410.3627
 28. Masahide Sasaki, Mikio Fujiwara, Rui-Bo Jin, Masahiro Takeoka, Han Te Sun, Hiroyuki Endo, Kenichiro Yoshino, Takao Ochi, Shione Asami, and Akio Tajima “Quantum photonic network: concept, basic tools, and future issues.” IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 21, 6400313 (2015)
 29. Rui-Bo Jin, Mikio Fujiwara, Taro Yamashita, Shigehito Miki, Hirotaka Terai, Zhen Wang, Kentaro Wakui, Ryosuke Shimizu, Masahide Sasaki,” Efficient detection of an ultra-bright single-photon source using superconducting nanowire single-photon detectors” Optics Communications 336, 47–54 (2015) arXiv:1309.1221
 30. Rui-Bo Jin, Ryosuke Shimizu, Isao Morohashi, Kentaro Wakui, Masahiro Takeoka, Shuro Izumi, Takahide Sakamoto, Mikio Fujiwara, Taro Yamashita, Shigehito Miki, Hirotaka Terai, Zhen Wang, Masahide Sasaki, “Efficient generation of twin photons at telecom wavelengths with 2.5 GHz repetition-rate tunable comb laser.” Scientific Reports 4, 7468 (2014) arXiv:1409.3025
 31. Rui-Bo Jin, Ryosuke Shimizu, Kentaro Wakui, Mikio Fujiwara, Taro Yamashita, Shigehito Miki, Hirotaka Terai, Zhen Wang, Masahide Sasaki, “Pulsed Sagnac polarization-entangled photon source with a PPKTP crystal at telecom wavelength” , Optics Express 22, 11498-11507 (2014) arXiv:1311.3462
 32. Rui-Bo Jin, Ryosuke Shimizu, Fumihiro Kaneda, Yasuyoshi Mitsumori, Hideo Kosaka, Keiichi Edamatsu, “Entangled state generation with an intrinsically pure single-photon source and a weak coherent source”, Physical Review A 88, 012324 (2013) arXiv:1303.2780
 33. Rui-Bo Jin, Kentaro Wakui, Ryosuke Shimizu*, Hugo Benichi, Shigehito Miki, Taro Yamashita, Hirotaka Terai, Zhen Wang, Mikio Fujiwara, Masahide Sasaki, “Nonclasscial interference between independent intrinsically pure single photons at telecom wavelength”, Physical Review A 87, 063801 (2013) arXiv:1303.2778
 34. Rui-Bo Jin, Ryosuke Shimizu, Kentaro Wakui, Hugo Benichi and Masahide Sasaki, “Widely tunable single photon source with high purity at telecom wavelength”, Optics Express 21, 10659-10666 (2013) (Selected for publication in the Virtual Journal for Biomedical Optics) arXiv:1303.6015
 35. Rui-Bo Jin, “Development of pure single photon source and its application in quantum optics”, The record of electrical and communication engineering conversazione (Tohoku Daigaku Dentsu Danwakai Kiroku), RIEC, Tohoku University, Vol.81, No.1, pp. 77-80, October 2012 ISSN 0385-7791
 36. Rui-Bo Jin, Jun Zhang, Ryosuke Shimizu, Nobuyuki Matsuda, Yasuyoshi Mitsumori, Hideo Kosaka and Keiichi Edamatsu, “High-visibility nonclassical interference between intrinsically pure heralded single photons and photons from a weak coherent field”, Physical Review A rapid communication 83,031805(R) (2011) arXiv:1010.5638
 37. Keiichi Edamatsu, Ryosuke Shimizu, Wakana Ueno, Rui-Bo Jin, Fumihiro Kaneda, Masahiro Yabuno, Hirofumi Suzuki, Shigehiro Nagano, Atsushi Syouji and Koji Suizu “Photon pair sources with controlled frequency correlation”, Progress in informatics No. 8, 19-26 (2011)
 38. Rui-Bo Jin, Li-Bing Chen, Fa-Qiang Wang* and Rui-Sheng Liang, “Generation of GHZ states via deterministic entanglement concentration” Chinese Physics Letters Vol. 25 No.2 386-390 (2008)
 39. Rui-Bo Jin, Li-Bing Chen ,Fa-Qiang Wang* and Zhi-Kun Su, “Permutation matrix method for dense coding using GHZ states ” Chinese Physics Letters Vol. 25 No.6 1957-1960 (2008)
 40. Rui-Bo Jin, Li-Bing Chen, Fa-Qiang Wang* and Yi-Qun Lu, “ General and optimal scheme for local conversion of pure states ” Chinese Physics Letters Vol. 25 No.6 1961-1963 (2008)
 41. Rui-Bo Jin, Li-Bing Chen, Fa-Qiang Wang*, Yi-Qun Lu and Song-Hao Liu, “Simple algorithm for deterministic entanglement concentration’’ Chinese Physics Letters Vol. 24 No.7 1799-1801 (2007)
 42. Rui-Bo Jin, Li-Bing Chen, Fa-Qiang Wang*, Yi-Qun Lu, Ya-fei Yu and Song-Hao Liu, “Local conversion in pure states by the theory of majorization”(in Chinese) Acta Sinica Quantum Optica Vol.13 No.4 258-262(2007)
 43. Li-Bing Chen, Rui-Bo Jin and Hong Lu, “Teleporting a quantum controlled-Not with one target/two targets gate using two partially entangled states” Chinese Physics B Vol. 18 No. 1 30-34 (2009)
 44. Li-Bing Chen, Rui-Bo Jin and Hong Lu, “Deterministic and exact teleportation of a single-qubit rotation on remote qubits using two partially entangled states “Modern Physics Letters B, Vol 22, Issue 03, p. 199-207 (2008).
 45. Li-Bing Chen, Rui-Bo Jin and Hong Lu, “Remote interactions on two distributed quantum systems: nonlocal unambiguous quantum-state discrimination” Chinese Physics B Vol 17 No 3 778-784 (2008)
 46. Li-Bing Chen and Rui-Bo Jin, “Realization of two-destination teleportation by using two partially entangled states “(in Chinese) Journal of Foshan University(natural Science Edition) Vol 26 No 2, p. 1-4(2008)
 47. Yuan-Yuan Lv, Fa-Qiang Wang, Rui-Bo Jin, Hao Yang and Rui-sheng LIANG, “Generation of n-atom GHZ state via two-sided cavity QED” Acta Photonica Sinica, Vol 38 No 10 p.2682-2686(2009)
 48. Zhi-Kun Su, Fa-Qiang Wang, Rui-Bo Jin, Rui-Sheng Liang and Song-Hao Liu, “A simple scheme for quantum networks based on orbital angular momentum states of photons” Optics Communications, Volume 281, Issue 19, p. 5063-5066(2008)
 49. Li-Bing Chen, Hong Lu and Rui-Bo Jin, “Remote interactions on two d-dimensional distributed quantum systems: non-local generalized controlled-NOT gate and entanglement swapping’’ Chinese Physics Vol 16 No 11 p.3204-3211(2007)
 50. Li-Bing Chen, Yu-hua Liu, Hong Lu and Rui-Bo Jin, “Multicontrol remote single qubit unitary transformation with Greenberger-Horne-Zeilinger state” Acta Photonica Sinica Vol 37 No 1 p.192-196(2008)
 51. Zhi-Kun Su, Fa-Qiang Wang, Yi-Qun Lu, Rui-Bo Jin, Rui-Sheng Liang and Song-Hao Liu, “Study on quantum cryptography using orbital angular momentum states of photons “(in Chinese) Acta Physica Sinica Vol 57 No 5, p. 3016-3021(2008)