People

 

Professor:   

Dr. Rui-Bo Jin

Professor at Wuhan Institute of Technology, Wuhan, China

PhD 2011 at Tohoku University, Sendai, Japan

Post Doc at QICT, NICT, Tokyo, Japan

 


M1:           Zi-Qi Zeng    

M1:           Shuai-Jun Zheng

M1:           Chao-Fan Yang


M2:           Zi-Xiang Yang

M2:            Chi Zhang  


M3:            Heng Lv

M3:           Ying Tian      


Undergraduate:             Shi-Xin You    Sai Ma


OB/OG:            Guo-Qun Chen,  Neng Cai, Xin Liu, Bei Wei, Wu-Hao Cai, Xi Chen