People

Professor:   

Dr. Rui-Bo Jin

Professor at Wuhan Institute of Technology, Wuhan, China

PhD 2011 at Tohoku University, Sendai, Japan

Post Doc at QICT, NICT, Tokyo, Japan


M1:      Mei-Mei Wang    

M1:      Yu-Hang Luo

M1:      Wen-Zhuo Tang   


M2:           Dan Xu 

M2:           Tao Xie

M2:           Wei Li

M2:           Shi-Xin You

M2:           Kang Zheng


M3:           Zi-Qi Zeng

M3:           Hong-Wei Wang

M3:           Shuai-Jun Zheng

M3:           Chao-Fan Yang


Visiting Student:              D1: Samuel Corona-Aquino (UNAM, Mexico), Sep.-Dec., 2023


Undergraduate:              Sai Ma, Jia-Qi Shi


OB/OG:        Guo-Qun Chen (ME2019),  Neng Cai (ME2020), Xin Liu (BS2020), Bei Wei (ME2021), Wu-Hao Cai (ME2021), Xi Chen (BS2021), Heng Lv (ME2022), Ying Tian (ME2022), Chi Zhang (ME2023), Zi-Xiang Yang (ME2023), Chen-Tao Zhang (BS2023), Jin-Long Zhu (BS2023), Wen-Xin Zhu (BS2023), Xiao-Tao Shi (BS2023)