People

Professor:    Dr. Rui-Bo Jin

Professor at Wuhan Institute of Technology, Wuhan, China

PhD 2011 at Tohoku University, Sendai, Japan

Post Doc at QICT, NICT, Tokyo, Japan

 


M1:            Zi-Xiang Yang

M1:            Chi Zhang     


M2:            Heng Lv

M2:            Ying Tian      


M3:            Wu-Hao Cai

M3:            Bei Wei     


Undergraduate:            Xi Chen, Shi-Xin You


OB/OG:            Guo-Qun Chen,  Neng Cai, Xin Liu