contact

Contact:

Prof. Rui-Bo Jin

School of Science, Wuhan Institute of Technology

No. 1 Liufang Road, Jiangxia District, Wuhan City, Hubei Province, China

Postcode: 430205

Email: jin@wit.edu.cn